Valikko Sulje

Yhdistyksen säännöt

Jalkaranta -seura ry:n säännöt

(Vahvistettu 1952)

1 § Yhdistyksen nimi on Jalkaranta-seura ry., ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jalkarannan asutusalueen asukkaiden yhdyssiteenä sekä edistää heidän kotiseutuharrastuksiaan, kehittää paikkakunnallista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, edistää Jalkarannan eri asumismuotoihin liittyvia käytännöllisia kysymyksiä sekä sivistykselliseen kehittämiseen ja maisemakulttuurin vaalimiseen tähtäävää toimintaa ja myötavaikuttaa sellaisten tarkoituksenmukaisten juhla-, kerho- ja kokoushuoneistojen aikaansaamiseen, joiden suojissa yhdistyksen tarkoitusperien mukaista toimintaa voidaan harjoittaa.

3 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa toimeenpanemalla kokouksia, juhlia ynnä muita samantapaisia tilaisuuksia, suorittamalla asianomaisella luvalla varainkeräyksia ja toimeenpanemalla arpajaisia, vastaanottamalla lahjoituksia, testamentteja ja harjoittaaman yhdistyksen tarkoitusperia palvelevaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi toimintansa edistämiseksi tarpeen mukaan asettaa joko pysyvia tai tilapaisia jaostoja, joille johtokunta tarvittaessa vahvistaa säännöt.

§ Yhdistyksessa on varsinaisia jaseniä, kannatusjäsenia seka kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittya kaikki Seuran toiminta-alueella asuvat ja toimivat yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt samoin kuin henkilöt, jotka asuvat muualla, mutta ovat toimensa tai tehtäviensa kautta kosketuksissa alueen kanssa. 
Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Jaseneksi liittyminen on hallituksen hyväksyttavä. 
Kunniajaseneksi kutsumisesta päättaa yhdistyksen vuosikokous.

5 § Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittaisen ja kannatusjäsenet kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.

6 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksesta, ilmoittakoon hän siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytakirjaan merkittaväksi. 
Varsinaisen jäsenen laiminlyötyä jäsenmaksunsa maksamisen kalenterivuoden loppuun mennessa katsotaan hänet eronneeksi seuraavan vuoden alusta lukien. Jäsenen erottamisesta päättaa yhdistyksen hallitus. Erottamisen syynä voi olla rikkomus yleistä järjestystä, hyvia tapoja tai yhdistyksen tarkoitusperia vastaan. Erotetulla on kuitenkin oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltavaksi vaatimalla sita kirjallisesti hallitukselta kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksesta tiedon saatuaan. Erottamispäätöksen vahvistamiseen vaaditaan, että 3/4 yhdistyksen kokoukseen osallistuvista päätosta kannattaa.

7 § Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja sekä seitsemän (7) jäsentä. Hallitus on päätosvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä hallituksen jäsenta on kokouksessa läsna. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeen vaatiessa muitakin virkailijoita.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

9 § Vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa, jolloin 1) esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta sekä yhdistyksen tilinpäätös,

2) esitetään tilintarkastajain kertomus varainhoitovuodelta,

3) päätetaan vastuuvapauden myöntamisestä hallitukselle,

4) päätetaan toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista,

5) valitaan puheenjohtaja sekä muut hallituksen jasenet,

6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa,

7) vahvistetaan talousarvio ja määrätään varsinaisten ja uusien kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus,

8) käsitellään toimintaohjelma kulumassa olevaa vuotta varten,

9) käsitellaan muut kokousilmoituksessa mainitut asiat.

10 § Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä allekirjoituksillaan vahvistavat kaksi pöytakirjan tarkastajiksi valittua henkilöä.

11 § Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa ovat kaikki läsnä olevat, jäsenmaksunsa suorittaneet yhdistyksen jäsenet. 
Hallituksen jäseneksi valittu älköön ottako osaa tilintarkastajan vaaliin.

12 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava vähintaan seitsemän (7) päivää ennen kokousta jossakin paikkakunnalle yleisesti ilmestyvassä sanomalehdessa julkaistava kuulutuksella taikka yhdistyksen jäsenille mainittuun määrapäivään mennessa postitetuilla kirjeillä.

13 § Yhdistyksen pätetaan kalenterivuosittain. Tarpeelliset asiakirjat tilintarkastusta varten on annettava tilintarkastajille tammikuun 31 päivään mennessa. Tilintarkastajien tulee antaa kertomuksensa helmikuun 15. päivään mennessa.

14 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtäva kirjaIIisesti yhdistyksen hallitukselle. Kokouskutsussa on sääntöjen muutosta koskeva asia mainittava erikseen. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että 3/4 kokouksessa läsna olevista yhdistyksen jäsenista kannattaa muutosehdotusta.

15 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samassa jarjestyksessa kuin sääntöjen muutos, mutta se on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vahintaan kahden viikon valiajoin pidettävässä kokouksessa. Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat annettava sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on palvella Jalkarannan asutusalueen väestoa kaytettäväksi Jalkaranta- seura ry:n tarkoitusperien mukaisesti.